Upravljanje projektom

Aktivnosti upravljanja projektom strukturirane su tako da osiguravaju jednakost i zastupljenost svih partnera u provedbi. Nositelj projekta, FSB, odgovoran je za provedbu aktivnosti upravljanja dok svi partneri doprinose realizaciji podaktivnosti. Projektom je predviđeno zapošljavanje jedne osobe na radno mjesto asistenta voditelja projekta te podugovoranja konzultanata s ciljem uspješne provedbe projekta.

Informiranje i komunikacija

Aktivnosti su usmjerene prema izravnim (znanstvena i stručna javnost, državne i lokalne javne institucije) i neizravnim ciljanim skupinama (šira tehnička zajednica, obrazovne skupine mladih, opća javnost). Osnovni kanal informiranja je mrežna stranica projekta, ali će se komunikacija odvijati i putem priopćenja za javnost te u relevantnim medijima (tisak, radijske emisije), dok informiranje stručne javnosti obuhvaća objavu stručnih radova u časopisima te sudjelovanje članova projektnog tima na stručnim skupovima u Hrvatskoj. Predviđena je organizacija dvije radionice namijenjene stručnoj javnosti i predstavnicima lokalne vlasti i institucija te organizacija završne radionice u Zagrebu s ciljem uključivanja predstavnika državnih institucija, predstavnika „Innovation Norway“ i Nacionalne fokalne točke. Tijekom provedbe projekta predviđena je izrada letaka s osnovnim informacijama i rezultatima projekta te izrada priručnika za izvedbu sustava s plitkom geotermalnom energijom. Vidljivost projekta nakon završetka predviđena je održavanjem mrežne stranice i profila na društvenim mrežama te kroz organizaciju webinara (jednom godišnje) s ciljem nastavka popunjavanja i korištenja baze podataka te daljnjom promocijom tehnologije.

Povećanjem svijesti o mogućnostima iskorištavanja plitke geotermalne energije te izradom alata u obliku interaktivne GIS karte u sklopu projekta očekuje se povećan interes za primjenom tehnologije te posljedično povećana proizvodnja energije iz OIE.

Razvoj baze podataka o plitkoj geotermalnoj energiji

Aktivnost podrazumijeva prikupljanje niza podataka o statusu i tipu izvedenih sustava za što je izrađen poseban upitnik koji sadržava skup podataka vezan za svaku pojedinu lokaciju plitke geotermalne energije u Republici Hrvatskoj.

Projektni tim posjeduje višegodišnje iskustvo u radu s geotermalnim sustavima. Kroz istraživačke, konzultantske, glavne i izvedbene projekte, provedena mjerenja toplinskog odaziva tla (TRT) tim je već upoznat s nizom izvedenih sustava. Za detaljno snimanje najvećeg broja izvedenih sustava projektni tim planira dodatno kontaktirati relevantne dionike tržišta: bušače, projektante, investitore, izvođače radova i relevantne institucije uz terenski obilazak sustava.

Proizvedena toplinska i rashladna energija

Projektnim pozivom je prepoznata potreba za prikupljanjem svih relevantnih podataka o instaliranoj snazi i energiji potrebnoj za grijanje i hlađenje dobivenoj korištenjem plitkih geotermalnih resursa u Hrvatskoj. U Hrvatskoj nije poznat ukupni instalirani kapacitet niti iznos uložene energije za pogon sustava ili proizvedene toplinske (ogrjevne i rashladne) energije. U sklopu projekta predviđene su aktivnosti izrade metodologije za procjenu privedene električne i proizvedene toplinske energije na temelju modela sezonske učinkovitosti prema tipu sustava i zgrade čime će se utvrditi proizvedena energija iz OIE sustava s plitkom geotermalnom energijom.

Interaktivna karta Geografskog informacijskog sustava

Aktivnost obuhvaća izradu karte za pregled, agreriranje i vizualizaciju podataka te smjernice za korištenje i moderiranje podataka. Kartom će se provesti georeferenciranje baze podataka o plitkim geotermalnim izvorima energije te omogućiti vizualizacija prikupljenih podataka. Razvijena aplikacija predstavljat će oblik javno dostupnog alata kojim se jačaju kapaciteti stručne javnosti i opće populacije oko tehničkih mogućnosti ovih sustava.

Mapiranje plitkih geotermalnih sustava u Republici Hrvatskoj