Nositelj projekta

fsb logo

Nositelj projekta, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB) se dizalicama topline pplitkih geotermalnih potencijala bavi od 2007. godine kad je pionirski krenuo sa znanstveno istraživačkim projektom Dizalice topline s korištenjem tla kao obnovljivim toplinskim spremnikom financiranim od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. U sklopu projekta na FSB-u je 2009. godine izvedena ispitna bušotina s dubine 100 m opremljena temperaturnim sondama. 2011. godine izveden je prvi mobilni TRT uređaj u Republici Hrvatskoj. Prikupljena iskustva korištena su za prijavu i realizaciju IPA IIIC projekta Istraživanje i promocija plitkih geotermalnih potencijala u Republici Hrvatskoj (2013.-2015.). U sklopu projekta provedeno je mapiranje geotermalnog potencijala na osam lokacija diljem Hrvatske korištenjem napredne distributivne metode određivanja toplinskih svojstava tla u Osijeku, Požegi, Čakovcu, Zagrebu, Gospiću, Poreču, Zadru i Kninu. Slijedio je supervizorski i konzultantski rad članova projektnog tima s FSB-a na Horizon projektu CheapGSHP (2015.-2019.) u sklopu kojeg je na Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu izvedeno pilot postrojenje s tri koaksijale i tri 2U cijevi s visokotemperaturnom dizalicom topline za grijanje dijela izloženog prostora. Također, FSB tim je u prošlih 11 godina sudjelovao na provedbi mjerenja toplinskih svojstava tla na 20-tak lokacija diljem Hrvatske, na kojima je prikupio vrijedne rezultate. Iz svega navedenog proizlazi stručni i znanstveni kapacitet FSB-a kao vodećeg partnera. Kao Partner prijavitelj, FSB tim koordinira projektne aktivnosti unutar projektnog tima s ciljem osiguranja uspješne provedbe projekta. Za provedbu aktivnosti Upravljanje projektom i Informiranje i komunikacija predviđeno je zapošljavanje nove osobe kao asistenta voditelja projekta. Nadalje, FSB sudjeluje u aktivnostima sistematizacije podataka o izvedenim sustavima za potrebe izrade baze podataka i procjene proizvede toplinske energije iz sustava od interesa, vodit će aktivnost izrade interaktivne GIS karte, a uz sve točlanovi projektnog tima također sudjeluju u aktivnosti Informiranje i komunikacija.

Partner

rgn logo

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (RGN) aktivno sudjeluje u provođenju istraživanja koja se odnose na karakterizaciju termogeoloških osobina tla i stijena (toplinska vodljivost, toplinski kapacitet, toplinski difuzivitet, geotermalni gradijent), a koja su iznimno važna u pridobivanju toplinske energije sadržane u tlu i stijenama. Također, sastavni dio djelatnosti RGNF struka je geološka i hidrogeološka karakterizacija mikro i makrolokacija, kako bi se dobili što točniji podaci i modeli iskorištavanja toplinske energije tla i podzemnih voda. Hidrogeološka istraživanja tu imaju posebnu ulogu, s obzirom da su podaci o hidrauličkoj vodljivosti, transmisivnosti i koeficijentu uskladištenja potrebni pri projektiranju sustava koji koriste podzemne vode kao toplinski izvor. Stoga RGNF kao partner pridonosi razvoju projekta interpretacijom geoloških okruženja u kojem se trenutno instalirani sustavi bušotinskih izmjenjivača i zdenaca nalaze,na temelju prikupljenih podataka od investitora ili izvođača bušotinskih radova, a koji se odnose na pregled dokumentacije opisanih nabušenih uzoraka, tamo gdje je takva dokumentacija dostupna. Temeljne geološke karte RH se također koriste kao podloga zainteresiranim stranama za interpretaciju geoloških i hidrogeoloških obilježja područja. Sukladno geološkim, hidrogeološkim, termogeološkim i klimatskim karakteristikama područja ustanovit će se prosječni toplinski prinosi bušotinskih izmjenjivača topline kao jedan od ishoda projekta. Temeljem navedenih rezultata izraditi će se inicijalne karte za predkalkulaciju različitih parametara (mogući toplinski prinosi na temelju odabranog geotermalnog tehničkog sustava, npr. različite izvedbe bušotinskih izmjenjivača, zdenci i sl.) te procjena troškova izvedbe sustava koji koristi plitku geotermalnu energiju, a s obzirom na različitosti izvedbe (troškovi izrade bušotine, troškovi bušenja, ugradnje bušotinskog izmjenjivača, opremanje zdenaca i sl.), troškovi izvedbe površinskog sabirnog sustava, troškovi termo-tehničkog sustava na strani korisnika (npr. dizalica topline, ogrjevna tijela i sl.), a temeljem tipskih mjera, za područje RH. RGN kao partner na projektu ima prethodna iskustva za provedbu projekta, posebice navedenih aktivnosti koje se odnose na karakterizaciju termogeoloških, geoloških i hidrogeoloških uvjeta koji su nužni pri projektiranju plitkih geotermalnih sustava. Kao Partner prijavitelj, RGN tim sudjelujeu aktivnostima sistematizacije podataka o izvedenim sustavima za potrebe izrade baze podataka i procjene proizvede toplinske energije iz sustava od interesa . Članovi projektnog tima također sudjeluju u aktivnosti Informiranje i komunikacija.

Partner

ttinzenjering logo

TT INŽENJERING d.o.o. je osnovan 2006. godine, a osnivač i jedini vlasnik je Goran Tomek, dipl.ing.stroj. Tvrtka se bavi projektiranjem i nadzorom strojarskih instalacija grijanja, hlađenja, plina, ventilacije, klimatizacije, pare, strojarsko-tehnoloških instalacija, vodovoda i kanalizacije. Iza tvrtke stoji dugogodišnje iskustvo s projektiranjem i nadzorom strojarskih instalacija različite veličine i složenosti, a između ostalog i ukupno 22 sustava iskorištavanja plitke geotermalne energije. Osnovna uloga partnera na projektu je podrška prilikom izrade baze podataka, obilazak izvedenih sustava te prikupljanje tehničke dokumentacije o izvedenim sustavima te stručna procjena funkcionalnosti (puna, djelomična, nefunkcionalna) izvedenih sustava . Partner sudjeluje na projektnim radionicama s temama vezanim uz projektiranje sustava plitke geotermalne energije te primjerima dobre prakse. Za potrebe izrade materijala u sklopu aktivnosti informiranja i vidljivosti, iskustva partnera s investitorima u sustave grijanja, hlađenja i ventilacije koristit će za izradu priručnika za iskorištavanje plitke geotermalne energije.

Mapiranje plitkih geotermalnih sustava u Republici Hrvatskoj